Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

Környezetvédelem

Az alaptevékenység végzése során Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a környezete védelmére, és arra törekszik, hogy a környezetet a lehetőséghez mérten a legkisebb értékben terhelje. Mind a víztermelés, vízelosztás mind a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás tekintetében szem előtt tartjuk a fenntartható fejlődést. Mindenképpen törekszünk olyan műszaki és gazdasági megoldásokra, mely hosszú távon a biztonságos szolgáltatást nyújtja.

A vízbázisok védelme érdekében vízbázis védőidom meghatározását hatósági előírások alapján elvégeztük, illetve folyamatosan végezzük. A vízkezelő és szennyvíztisztító technológiák felszín alatti vizekre gyakorolt hatását kiépített monitoring rendszer segítségével ellenőrizzük. Így a változások nyomon követhetőek és a potenciális veszélyforrások minimálisra szűkíthetőek.

Társaságunk környezetvédelmi teljesítményét befolyásolhatja partnereink környezetvédelmi teljesítőképessége is, ezért elvárjuk a cégünknek végzett tevékenységekkel összefüggésben jelentkező környezetszennyezések megelőzését, a környezeti kibocsátások megfelelő kezelését, továbbá a jogszabályokban vagy hatósági engedélyekben előírt követelmények következetes betartását.

Az ismertetett elvárásaink érvényesítése érdekében az alábbiak betartását várjuk el partnereinktől:

- A Társaságunk megbízásából telephelyeinken, illetve közterületen munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotban nem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, és zajszintje a berendezéstől elvárható értéket nem haladja meg.
- A hulladék keletkezésével járó feladatoknál a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni a keletkező hulladéktípusoknak megfelelő számú és nagyságú hulladékgyűjtő edény helyszínre telepítéséről, és a keletkező hulladékoknak közvetlenül az edénybe történő gyűjtéséről.
- Veszélyes hulladékot elkülönítetten, a szelektív gyűjtés szabályait betartva, „veszélyes hulladék” felirattal ellátva külön tároló edényben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.
- A megtelt hulladékgyűjtőket - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes vagy sem,
telephelyeinkről, illetve a közterületről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg engedélyezett gyűjtő-, lerakó- vagy átvevőhelyre kell szállítani, szállíttatni.
- A veszélyes hulladékok esetében be kell tartani a veszélyes hulladékok kezeléséről rendelkező jogszabályok előírásait, amelyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

o A veszélyes hulladékot - annak gyűjtése, tárolása, szállítása során - tilos összekeverni bármely más anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal.

o Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek vagy szervezetnek lehet átadni, aki vagy amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi felügyelőség által kiadott engedéllyel.

- Biztosítani kell, hogy környezetszennyező anyagok a csapadékcsatornába, a felszíni és felszín alatti vizekbe vagy a talajra ne kerülhessenek.
- Amennyiben a szerződéses tevékenység végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülmények tapasztalhatóak, azt Társaságunk részéről kijelölt kapcsolattartónak kell azonnal jelezni.